Data publikacji: 2022-12-06

Ilość wyświetleń: 118

Sesja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że

w dniu 12.12.2022r.

 o godz. 15.00

odbędzie się

 SESJA

 Rady Gminy Klucze


Proponowany porządek obrad na sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:


- uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.

-określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

-przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.

- zmiany Uchwały nr LXVI/418/2022 Rady Gminy Klucze z dnia 20 lipca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu jej konsultacji.

- określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.

-określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

-zmiany Regulaminu Korzystania z terenu Pustyni Błędowskiej przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze nr XXV/182/2020 z dnia 17 czerwca 2020r.


6. Informacja międzysesyjna wójta. 

7.Wnioski i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące Rady.

9. Zamknięcie obrad.


                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                (-) Bogusław Paś 


Mieszkańcy mogą oglądać obrady Sesji na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce „SAMORZĄD NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY”