Data publikacji: 2023-01-25

Ilość wyświetleń: 228

Oferta pracy CUS Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Centrum Usług Społecznych w Kluczach poszukuje osoby na stanowisko koordynator indywidualnych planów usług społecznych.

Szczegóły oferty w treści artykułu.


Koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która:

1. Spełnia wymogi przewidziane w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

2. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3. do dnia 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

3. Ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej.

4. Odbyła szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, (uzupełnienie szkolenia do 31 sierpnia 2023 r.).

5. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

6. Posiada obywatelstwo polskie.

7. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.

9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

2. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

3. Kultura osobista.

4. Umiejętność współpracy w grupie.

5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

6. Prawo zjazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w programie usług społecznych, zwanego dalej „rozpoznaniem indywidualnych potrzeb”.

2. Opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacji.

3. Monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych.

4. Koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych.

5. Przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów.

6. Świadczenie poradnictwa dot. usług społecznych dla mieszkańców gminy.

7. Informowanie o możliwości skorzystania z usług społecznych i promowanie usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w gminie Klucze wśród mieszkańców gminy Klucze.

8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji usług społecznych na terenie gminy Klucze.

Wymagane dokumenty:

1. CV(z własnoręcznym podpisem).

2. List motywacyjny(z własnoręcznym podpisem).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), odbyte szkolenia i kursy.

4. Oświadczenie kandydata o uzupełnieniu do 31 sierpnia 2023r. (jeśli nie posiada) szkolenia z zakresu opracowywania i realizacji planów usług społecznych.

5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z własnoręcznym podpisem).

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (z własnoręcznym podpisem).

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z własnoręcznym podpisem).

8. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego (z własnoręcznym podpisem).

9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (z własnoręcznym podpisem).

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).