Data publikacji: 2023-01-26

Ilość wyświetleń: 200

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że w dniu 01.02.2023r.

 o godz. 14.30 odbędzie się

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rady Gminy Klucze

Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 12.12.2022 r.

4. Temat Budowy gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. Z o.o. – Dyskusja.

5. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

 - przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Gminy Klucze na 2023 r.

- przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Klucze na 2023 r.

- określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych oraz w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Klucze.

- uchwalenia cennika korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

- zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2023 r.

6. Sprawy Bieżące Komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Przewodniczący Komisji                                                                       Przewodniczący Komisji

      (-) Marcin Grojec                                                                                          (-) Aneta Oleksy