ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 października 2016

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

- pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

  1. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 28  października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.
  2. Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: na w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-28
Data publikacji:2016-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:1835