Regulamin Komisji Konkursowej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 marca 2017

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2017

Wójta Gminy Klucze

z dnia 20.03.2017 r.

 

w sprawie:     ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1916 z późn. zm.) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalić regulamin pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Klucze z zakresu zdrowia publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.26.2017

 Wójta Gminy Klucze  z dnia 20.03.2017 r.

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

 

na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

§ 1.

Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” – przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1916                  z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą,
 2. uchwale Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Klucze, zwanej dalej Uchwałą,
 3. ogłoszeniu o konkursie,
 4. niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań                     z zakresu zdrowia publicznego i przedłożenie Wójtowi Gminy Klucze wyników oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dofinansowania.

 

§ 3.

 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji na zasadach określonych                        w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.
 2. Wójt Gminy Klucze w sytuacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia członka podlegającego wyłączeniu i w jego miejsce powołuje nowego członka Komisji.

 

§ 4.

 1. Komisję powołuje Wójt Gminy Klucze spośród pracowników Urzędu Gminy Klucze.
 2. Komisja składa się z 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków na posiedzeniach.
 3. Pracami Komisji i posiedzeń kieruje Przewodniczący Komisji wskazany przez Wójta Gminy Klucze.

 

§ 5.

 1. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 3 i nr 4 do ogłoszenia o konkursie
 2. Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie punktów przydzielonych ofercie przez Komisję.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę Komisja uznaje ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów                      w formularzu oceny merytorycznej.

 

 

 § 6.

Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:

 1. zapoznaje się ze złożonymi ofertami,
 2. ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie, uchwałach oraz ogłoszeniu o konkursie,
 3. odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w § 6 pkt. 2,
 4. rozpatruje zakwalifikowane do konkursu oferty pod względem merytorycznym oceniając:

a)      zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;

b)      oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;

c)       przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;

d)     możliwość realizacji zadania;

e)      dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Klucze poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

f)       proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;

g)      planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 1. wskazuje oferty, na które proponuje udzielenie dofinansowania i udziela im rekomendacji do przyznania dotacji albo nie rekomenduje żadnej ze złożonych ofert do dofinansowania.

 

§ 7.

 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać :

a)      oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu w zakresie oceny złożonych ofert,

b)      imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

c)      liczbę złożonych ofert,

d)     wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e)      wskazanie ofert  nie odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie,

f)       wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna ze złożonych ofert nie zasługuje na rekomendację Komisji - wraz z uzasadnieniem.

g)      podpisy członków Komisji.

 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 

§ 8.

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem ofert, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji do przyznania dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Przewodniczący Komisji przekłada Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru ofert i zdecyduje o wysokości przyznanej dotacji.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-20
Data publikacji:2017-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1834