Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 października 2015

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2015. 199 – j.t. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013. 1235 – j.t. z póz. zm.)

Wót Gminy Klucze zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Klucze:

  1. Uchwały Nr X/64/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla obszaru związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach Chechło i Klucze.

  2. Uchwały Nr XIII/71/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowejzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji zmian planu na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2015r. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klucze.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Uwaga

    Uwaga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:2761