Sesja Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 marca 2018

7 marca o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Klucze odbędzie się Sesja Rady Gminy.

 

 

Biuro Rady informuje, że

w dniu  07.03.2018 

 o godz.  15.30 w Urzędzie Gminy Klucze (sala-parter)

odbędzie się

SESJA  

Rady Gminy Klucze 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z dnia 29.01.2018

5.  Podjęcie uchwał w sprawach:

-metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

-podziału Gminy Klucze na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- podziału gminy Klucze na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2018r.

- ustalenia i nadania nazwy ulicy w miejscowości Rodaki.

- zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr XLV/349/10 z 27.01.2010w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.

- obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze.

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze.

-uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej w Ryczówku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku. 

- zmian uchwały budżetowej na 2017.

-  zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2017-2025.

- zmiany uchwały Nr XLVIII/290/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 10 2017w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

6. Informacja Międzysesyjna Wójta.

7. Wnioski i interpelacje radnych.

8. Sprawy bieżące Rady.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

                 (-) Bogusław Paś

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy Klucze

    Sesja Rady Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-01
Data publikacji:2018-03-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:696