KONKURS! Sołtys Roku 2015

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2015

Trwa konkurs „Ekologiczne sołectwo powiatu olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku 2015”. Poznaj szczegóły regulaminu.  

REGULAMIN KONKURSU „EKOLOGICZNE SOŁECTWO POWIATU OLKUSKIEGO – WYBÓR SOŁTYSA ROKU 2015”.
 
Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów oraz uhonorowanie najlepszego sołtysa, społecznika, który w roku 2014 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej wsi i całej społeczności lokalnej, zwłaszcza w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród społeczności wiejskiej. Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocję sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych mogących mieć wpływ na stan środowiska. Konkurs ten jest celowym działaniem zmierzającym do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia społeczeństwa.
 
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Olkuszu, partnerem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.
 
Zasady konkursu
1. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW oraz jednostki samorządu terytorialnego: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie kandydatury sołtysa na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronach internetowych: www.sp.olkusz.pl www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
3. Konkurs organizowany jest dla sołtysów z terenu Powiatu Olkuskiego.
4. Kandydat zgłoszony do konkursu będzie oceniany za pracę w 2014 r.
5. Kryteria oceny:
Udział sołtysa w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych poprawiających infrastrukturę sołectwa (realizowanych w 2014 r.) – od 0 do 10 pkt;
Działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury, promocji sołectwa, ekologii, tj. organizacja lub współorganizacja festynów, dożynek, wyjazdów, konkursów, itp. – od 0 do 10 pkt;
Działalność kandydata wykraczająca poza funkcję sołtysa, np. udział w strukturach OSP, KGW, stowarzyszeniach, itp. – od 0 do 5 pkt;
Wykorzystanie funduszu sołeckiego – od 0 do 5 pkt;
Ilość kadencji pełnienia funkcji sołtysa – 1 pkt za kadencję;
Rekomendacje – od 0 do 5 pkt.
6. Laureaci konkursu „EKOLOGICZNE SOŁECTWO POWIATU OLKUSKIEGO – SOŁTYS ROKU 2015” zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem przez Starostę Olkuskiego.
7. W skład komisji konkursowej wchodzą: Starosta Olkuski, jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olkuszu, jeden przedstawiciel Rady Powiatu w Olkuszu, dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olkuszu, po jednym z przedstawicieli gmin Powiatu Olkuskiego: Bolesław, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż oraz przedstawiciel Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą”.
8. Formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2 do dnia 17.07.2015 r.
9. O terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.
10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane kandydata jak i zgłaszających, organizator konkursu zachowa do wiadomości własnej i wykorzysta wyłącznie do celów konkursu.
11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
12. Laureaci konkursu „EKOLOGICZNE SOŁECTWO POWIATU OLKUSKIEGO – SOŁTYS ROKU 2015” otrzymają następujące nagrody:
I MIEJSCE - nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 500 PLN oraz nagroda w wysokości 5.000 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie, uzgodnione z Wójtem/Burmistrzem.
II MIEJSCE - nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 400 PLN oraz nagroda w wysokości 4.000 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie, uzgodnione z Wójtem/Burmistrzem.
III MIEJSCE - nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 300 PLN oraz nagroda w wysokości 3.000 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie, uzgodnione z Wójtem/Burmistrzem.
IV MIEJSCE - nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 100 PLN oraz nagroda w wysokości 1.000 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie, uzgodnione z Wójtem/Burmistrzem.
V MIEJSCE - nagroda rzeczowa dla sołtysa w wysokości do 100 PLN oraz nagroda w wysokości 1.000 PLN w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie, uzgodnione z Wójtem/Burmistrzem.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Powiat Olkuski

    Powiat Olkuski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-06-30
Data publikacji:2015-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2159