Ogłoszenie o konkursie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 marca 2016

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2016
Wójta Gminy Klucze
z dnia 14.03.2016r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 16, art. 5 ust 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., Nr 239) oraz Uchwały Nr XV/83/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym

 

 Wójt Gminy Klucze zarządza, co następuje:

 

§1

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, którego tryb i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

 

§3

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klucze

Nr OR.0050.19.2016 z dnia 14.03.2016 r.

 

Wójt Gminy Klucze

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego: z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 1. Zakres zadań operatora

Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:

 1. Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów.

 2. Powołanie Komisji Konkursowej w skład , której wejdą: co najmniej trzech reprezentantów Urzędu Gminy Klucze wyznaczonych przez Wójta Gminy Klucze oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 3. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób zapewniający jawność i uczciwa konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.

 4. Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.

 5. Monitoring realizacji projektów.

 6. Rozliczenie realizacji projektów.

 7. Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.

 8. Prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.

 1. Wysokość dotacji: 20.000,00 zł

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przeznaczono kwotę w wysokości: 20.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż, od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2016 r.

 2. W ramach konkursu ofert operator powinien w szczególności preferować następujące typy zadań publicznych: • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję gminy i regionu, a w szczególności poprzez: organizowanie imprez, wystaw, wydawanie publikacji informacyjno - edukacyjnych, kultywowanie miejsc tradycji narodowej, kształtowanie świadomości obywatelskiej.

 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.

3) Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł, minimalna – kwoty 1.000,00 złotych

4) Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej na realizacje projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).

5) W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Klucze i na rzecz jego mieszkańców.

6) Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

7) Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji .

8) Dotacja o której mowa w pkt 3 może być przeznaczona jedynie na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego : polityka prorodzinna.

 1. Pozostałe koszty związane z realizacja zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.

    1. Składanie ofert:

 1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25.)

 2. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl w zakładce NGO.

 3. Do oferty należy dołączyć :

- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu , dokument ten powinien zawierać informacje na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z data wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);

- statut podmiotu

- propozycję regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami dokumentów o których mowa w ust.2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia .

Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentacji podmiotu.

 1. Oferty należy składać do dnia 05.04.2016r. do godz. 15.00 wraz
  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Klucze w roku 2016”. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

 2. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 

6. Termin i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Do rozpatrzenia złożonych ofert Wójt Gminy Klucze powoła w drodze zarządzenia Komisję Konkursową. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy propozycje zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym/-i w procedurze oferentem/-ami.

2) Oferty będą oceniane według kryteriów:

a) formalnych, do których należą:

- złożone oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;

- wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;

-złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.Uwaga! Oferent, który nie spełnia ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.b) merytorycznych, do których należą:

- doświadczenie oferenta przy wsparciu organizacji pozarządowych ( minimum dwa lata) do 30 pkt;

- kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania do 20 pkt

- potencjał administracyjny (biuro, sprzęt biurowy) do 25 pkt:

- ocena propozycji regulaminu konkursu do 25 pkt.O wyborze decyduje suma przyznanych punktów.

Uwaga! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2016 r.

 2. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536).

 

7. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia terminu złożenia ofert.

2) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej (http://www.gmina-klucze.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klucze.

 

8. Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno - finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

9. Informacje dodatkowe:

Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących zadania konkursowego i wymogów formalnych udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.

 

 

 

Załączniki:

 1. Oferta – wzór.

 2. Umowa – wzór.

 3. Sprawozdanie – wzór.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie o konkursie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-15
Data publikacji:2016-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2101