Ilość wyświetleń: 236

Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Unii Europejskiej


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku,

Numer projektu: RPMP.04.03.02-12-0038/23

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM): Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2. Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR,

Projekt współfinansowanyze środków UE (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie: 1 314 940,86 zł

Całkowita wartość projektu: 1 473 910,26 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie: 1 461 045,43

Projekt zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, modernizację systemów grzewczych, zastosowaniu OZE (fotowoltaika, pompy ciepła) oraz modernizację systemów oświetleniowych w budynku świetlicy gminnej w Ryczówku.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Cele szczegółowe określone dla przedsięwzięcia to:

1. Poprawa jakości funkcjonowania obiektu poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej;

2. Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków

3. Podniesienie komfortu cieplnego budynku;

4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

5. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

6. Poprawa warunków i standardu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Klucze;

7. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy na terenie Gminy