Ilość wyświetleń: 3824

Nieodpłatna pomoc prawna


Odsłuchaj

Powrót

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony będzie  przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach.                   

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.

Harmonogram:  poniedziałek - piątek 8:30 do 12:30.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy, czwartki i piątki  od godz. 7:00 – 11:00, wtorki  od 11.00 do 15.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom i Gminie Trzyciąż– prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest:

 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20 Harmonogram: poniedziałki  i piątki – od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00;

- w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99 – środy od godz. 8:00 do godz. 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno – prowadzony będzie przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie,  ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.

Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 27.06 – 31.08.2020  od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji: potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna  pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie  osoby  fizycznej,  zwanej  dalej  „osobą  uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym  lub  sądowoadministracyjnym lub
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach,  o których  mowa  w pkt 1  i 2,  z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub sądowym  i pism   w toczącym  się  postępowaniu  sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4)   sporządzenie  projektu  pisma  o zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie  pełnomocnika  z urzędu  w postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie   adwokata,   radcy   prawnego,   doradcy   podatkowego   lub  rzecznika   patentowego   w postępowaniu  sądowoadministracyjnym  oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna  pomoc  prawna  nie  obejmuje  spraw  związanych z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  z wyjątkiem  przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  działania  dostosowane  do  indywidualnej  sytuacji  osoby  uprawnionej,  zmierzające  do  podniesienia  świadomości  tej  osoby  o przysługujących  jej  uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w samodzielnym  rozwiązywaniu  problemu,  w tym,   w razie  potrzeby,  sporządzenie  wspólnie  z osobą  uprawnioną  planu  działania  i pomoc  w jego  realizacji.  Nieodpłatne  poradnictwo    obywatelskie    obejmuje    w szczególności  porady  dla  osób  zadłużonych  i porady  z zakresu  spraw  mieszkaniowych  oraz  zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  również  nieodpłatną  mediację.

Nieodpłatna  pomoc  prawna  i nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie  jest  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa  się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wzór tego oświadczenia  określa załącznik nr 1 do ustawy.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)       poinformowanie     osoby     uprawnionej     o możliwościach  skorzystania  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz  korzyściach z tego wynikających;
2)      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie  mediacji;
3)      przygotowanie     projektu     wniosku     o przeprowadzenie  postępowania  mediacyjnego w sprawie karnej;
4)      przeprowadzenie mediacji;
5)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody  zawartej przed mediatorem.

Zgłoszenia na wizyty w zakresie nieodpłatnych porad prawnych (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  pod numerem telefonu:  +48 32 647-88-60  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.

Więcej informacji na stronie: Starostwa Powiatowego w Olkuszu.