Ochrona Danych Osobowych - RODO


Odsłuchaj

Powrót

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2023 Wójta Gminy Klucze z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze

Przejdź do artykułu

Klauzula RODO

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 5 .2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze

Przejdź do artykułu

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukr

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z realizacją zadań własnych oraz zleconych, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatel

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania administracyjnego

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (działalność gopodarcza)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy)

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (rejestr wyborców)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w sprawie rejestru wyborców)

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (ewidencja ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - USC - dot. zmiany imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kluczach

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050. 86. 2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych przetwarzanych w postaci monitoringu wizyjnego

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. spraw z zakresu ochrony danych osobowych

Przejdź do artykułu