Ilość wyświetleń: 394

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych


Odsłuchaj

Powrót
1

Gmina Klucze realizuje projekt pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV”, o numerze RPMP.04.03.02-12-0234/16 dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Projekt obejmuje modernizację energetyczną budynków oświatowych w Bydlinie, Jaroszowcu i Rodakach.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Cele szczegółowe określone dla przedsięwzięcia to:

1. Poprawa jakości funkcjonowania obiektu poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej;

2. Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków

3. Podniesienie komfortu cieplnego budynku;

4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

5. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

6. Poprawa warunków i standardu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Klucze;

7. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy na terenie Gminy.

 

Zakres prac przewidziany w ramach projektu we wszystkich 3 budynkach oświatowych obejmuje ocieplenie stropodachu, ścian zewn., wymiana starych okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego - montaż kondensacyjnej kotłowni gazowej, wymiana inst. c.o. z grzejnikami, zaworami termostatycznymi, modernizacja instalacji c.w.u - podłączenie do nowoczesnej kondensacyjnej kotłowni gazowej wyposażonej w zasobnik c.w.u., wymiana starej instalacji rozprowadzającej; wymiana części istniejącego oświetlenia na LED; montaż fotowoltaiki.

 

W przypadku każdego budynku kotłownie są wyposażone w obowiązkowe urządzenia do rozliczania ciepła - c.o i c.w.u (gazomierze). Taki stan zostanie zachowany po realizacji inwestycji modernizacji kotłowni (w zakresie c.o. i c.w.u). Liczniki chłodu nie występują ze względu na niewystępowanie w obiektach systemów chłodzenia. W przypadku pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych zostaną zainstalowane systemy opomiarowania.

 

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 1 328 697,49 zł

Planowany termin zakończenia prac: listopad 2018

Galeria zdjęć