Ilość wyświetleń: 401

Zagospodarowanie parku w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót
park

Projekt: „ZAGOSPODAROWANIE PARKU W KLUCZACH” jest realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przedmiotem operacji jest rewitalizacja terenu położonego w centrum miejscowości Klucze, polegająca na stworzeniu przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców poprzez zagospodarowanie parku. Inwestycja obejmuje budowę chodników, budowę ogrodzonego placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej, budowę altany na utwardzonym placyku od strony północnej oraz ustawienie i montaż innych obiektów małej architektury.

Zrealizowana zostanie także przebudowa i rozbudowa sieci oświetlenia terenu parku, przebiegającej wzdłuż chodników oraz wykonanie zieleni urządzonej, w tym nasadzenia drzew i krzewów. Teren po realizacji operacji będzie ogólnodostępny, niekomercyjny i służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 

Projekt jest spójnym krajobrazowo z założeniem przestrzennym, wpisanym w lokalny kontekst, a jego głównym celem jest promowanie aktywnego stylu życia, zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu w niezwykle atrakcyjnej i zróżnicowanej przestrzeni. Założeniem projektu jest zaproponowanie wielu form aktywności, aby każdy z okolicznych mieszkańców znalazł coś dla siebie, przy czym przestrzeń ta sprzyja nie tylko aktywnym formom rekreacji, ale także odpoczynkowi, rozmowom, nieformalnym spotkaniom. Zagospodarowany Park ma integrować lokalną wspólnotę i włączać do aktywności wszystkich, bez względu na wiek, płeć, sprawność fizyczną, status ekonomiczny.

 

Wartość dofinansowania pozyskanego na ten cel: 228 389,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Galeria zdjęć