Ilość wyświetleń: 421

Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót
cdś

Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 24.04.2019r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  w Krakowie – instytucji Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień,  odebrał promesę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki i Dyrektora MCP Rafała Soleckiego, na dofinansowanie projektu: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach, nr projektu:  RPMP.09.02.01-12-0176/18

Wartość całego projektu wynosi: 1 580 976,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 1 466 039,04 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. do 31.03.2021r.

Celem głównym projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów poprzez utworzenie placówki w formie specjalistycznej.

 

W ramach projektu planuje się dostosowanie budynku do potrzeb placówki wsparcia dziennego. Objętych wsparciem specjalistycznym będzie 60 wychowanków, będą to osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, młodzież i ich rodzice potrzebujący fachowej pomocy w zakresie procesów wychowawczych.

Utworzona placówka będzie świadczyła szereg zajęć między innymi: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne oraz realizowane będą indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne, psychoprofilaktyczne i terapia integracji sensorycznej. Będą prowadzone również praktyki z zakresu pomocy w nauce, motywowanie do działania, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz sportowe.

Aktualności z Centrum Doświadczania Świata

Wakacje w Centrum Doświadczania Świata

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego działająca w Kluczach, zorganizowała wakacje dla swoich podopiecznych. Uwzględniając obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a także w trosce o udzielenie wsparcia wszystkim swoim podopiecznym, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach, placówka zorganizowała plan wakacyjny z podziałem na grupy uczestników i czas realizacji zajęć. CZYTAJ DALEJ >>>

Załączniki:

1. informacja.jpg (122KB)

Galeria zdjęć