Ilość wyświetleń: 420

E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt pn. „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie  2.1.1 Elektroniczna administracja

Numer Projektu: RPMP.02.01.01-12-0154/19

Termin realizacji: 05.08.2019 - 31.03.2022

Wartość projektu: 1 325 509,91 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 990 909,65 zł

Wkład własny: 334 600,26 zł

Przedmiot realizacji projektu:

  I.          Uruchomienie e-usług dla mieszkańców:

a)     Zakup licencji Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca

b)     Wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca

c)     Modernizacja systemów dziedzinowych

d)     Zakup licencji modułu komunikacji dla CPeUM

e)     Wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM

f)      Integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym

g)     Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 4PD

h)     Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD

i)      Modernizacja strony www do standardów WCAG 2.0

        II.          Uruchomienie systemu informacji przestrzennej

a)     Zakup licencji systemu informacji przestrzennej

b)     Wdrożenie systemu Informacji przestrzennej

c)     Opracowanie API zasobu informacji przestrzennej

d)     Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 4PD

      III.          Uruchomienie usługi e-zamówienia

a)     Zakup licencji systemu e-zamówienia

b)     Wdrożenie systemu e-zamówienia

c)     Opracowanie i wdrożenie e-usługi -4PD

         IV.          Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania

a)     Wyposażenie serwerowni – zakup serwera

b)     Wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia NAS

c)     Wyposażenie serwerowni – zakup przełącznika sieciowego

d)     Wyposażenie Stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych

e)     Wyposażenie Stanowisk pracowniczych - zakup oprogramowania biurowego

f)      Wyposażenie Stanowisk pracowniczych - zakup komputera przenośnego

Działania wdrażane w ramach projektu obejmują swoim zakresem wykorzystanie inteligentnych specjalizacji opierających się na wdrażaniu systemów IT. Nowe rozwiązania IT stosowane w projekcie służą cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych i będą powszechnie wykorzystywane.

Całokształt realizowanych w projekcie zadań obejmuje czynności związane z informatyczną obsługą urzędu i wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Rozbudowa infrastruktury uwzględnionej w projekcie służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i wyrównaniu szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem. W ramach projektu rozbudowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna oraz zwiększony zostanie zakres wykorzystania ePUAP i jego powszechne wykorzystanie przez obywateli i środowisko biznesowe. Wdrożone w projekcie systemy będą wykorzystywały wysoko zaawansowane technologie umożliwiające wdrożenie e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości. Podejmowane w ramach realizacji projektu działania w zdecydowanej większości opierają się o wykorzystanie TIK, wpisując się w pełni w obszar specjalizacji Technologie informacyjne i komunikacyjne, przewidzianej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działania mają na celu poszerzenie zakresu dostępnych e - usług i zwiększenie ich dostępności dla obywateli oraz przewidziane dla tej specjalizacji w RSI „wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej”.