Ilość wyświetleń: 554

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE KLUCZE SZANSĄ NA POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ RODZICA


Odsłuchaj

Powrót
logo


Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w budynku „Starej Gminy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPMP. 08.05.00-12-0041/19, pn.: Utworzenie Żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica, w ramach Osi Priorytetowej Rynek Pracy 8,   Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z  prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 403 878,75 zł ( czterysta trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt  osiem i 75/100 zł.)

Dofinasowanie projektu wynosi: 343 228,75 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące, dwieście dwadzieścia  osiem i 75/100 zł.) Środki finansowe z projektu zostaną wykorzystane na:

- utworzenie żłobka w Kluczach, tj. zakup  i montaż wyposażenia ( meble, sprzęty niezbędne do funkcjonowania palcówki)

- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  i edukacyjnych,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3( funkcjonowanie 27 miejsc opieki, utrzymanie personelu placówki).

Rozpoczęcie bieżącej działalności żłobka planowane jest na dzień 1.03.2020r. W dniu 30.09.2019 r. na sesji Rady Gminy Klucze został przyjęty status żłobka, zgodnie z dokumentem do placówki będą przyjmowane dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia a nie skoczyły trzech lat. O przyjęciu do żłobka będzie decydowała kolejność zgłoszeń, jednak w sytuacji gdy liczba dzieci zgłoszonych będzie większa niż 30,  będą brane pod uwagę następujące sytuacje: dzieci niepełnosprawne, dzieci obojga pracujących lub uczących się rodziców, dzieci matek lub ojców samotnie sprawujących opiekę nad nieletnimi.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE REKRUTACJA DO ŻŁOBKA PROWADZONA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ JEDNOSTKĘ: ŻŁOBEK BAŚNIOWY DWOREK W KLUCZACH!

Formularze zgłoszenia dostępne są od 01 marca 2021  na stronie oraz w siedzibie żłobka.

oraz poniżej na stronie https://www.gmina-klucze.pl/art,3280,utworzenie-zlobka-w-gminie-klucze-szansa-na-powrot-do-aktywnosci-zawodowej-rodzica

Informację  można uzyskać także pod numerem telefonu 513 081 277

Formularze rekrutacyjne mogą Państwo składać w godzinach od 6.30 do 16.00 w Żłobku Baśniowy Dworek w Kluczach

Strona internetowa żłobka dostępna pod linkiem: https://basniowydworekklucze.szkolnastrona.pl/

 

Galeria zdjęć