Autor: Brak informacji

Kontakt do autora: Brak informacji

Ilość wyświetleń: 259

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej gmina-klucze.pl


Odsłuchaj

Powrót

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej gmina-klucze.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Klucze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej WWW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://gmina-klucze.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 326428508

Fax: +48 326428052

E-mail: klucze@gmina-klucze.pl

Adres korespondencyjny: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-22

Strona podmiotowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie podmiotowej WWW informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań urzędu.

Zamieszczone na stronie podmiotowej WWW informacje, w postaci załączników są w formie skanów. Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie podmiotowej WWW

Strony podmiotowe WWW https://gmina-klucze.pl/ posiadają następujące ułatwienia:

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

• mapa strony

• focus wokół elementów nawigacyjnych

Dodatkowe ułatwienia na stronie podmiotowej WWW lub w siedzibie urzędu:

Informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego dostępnej w Urzędzie Gminy Klucze.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-09-22

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Tomsia e-mail: t.tomsia@gmina-klucze.pl

Telefon: 32 642 85 08 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Gminy Klucze: przy ul. Partyzantów 1

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Urzędu Gminy Klucze mieści się w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Partyzantów 1.

Budynek Urzędu Gminy posiada dwa wejścia. Jedno od ulicy Partyzantów , drugie – wejście główne od strony parkingu. Na parkingu zostały wydzielone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek – umożliwiający sygnalizację dla osób potrzebujących pomocy w obsłudze.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku, umieszczona jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Dyżurujący pracownik na „ Dzienniku Podawczym” udziela informacji i pomocy zainteresowanym osobom.

Wewnątrz budynku znajduję winda umożliwiająca dotarcie osobom na wózkach do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomach 1- 3.

Na parterze wydzielone jest stanowisko do bezpośredniej interesantów – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.