Ilość wyświetleń: 58

Wybrano oferty na realizację zadań publicznych w sporcie


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

14 stycznia 2016

Powołana przez wójta komisja konkursowa dokonała wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2016
WÓJTA GMINY KLUCZE
z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., Nr 1515) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 1118 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Dokonać wyboru następujących ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1) GLKS „Przemsza Klucze”                 17 000,00 zł
2) ULKS „Centuria” Chechło             11 500,00 zł
3) LKS „Legion” Bydlin                   9 500,00 zł
4) LKS „Unia” Jaroszowiec                    9 500,00 zł
5) UKS w Kluczach                        7 500,00 zł
6) ULKTS Jaroszowiec                   7 500,00 zł
7) Stowarzyszenie AP „Przemsza Klucze”                 6 500,00 zł
8) UKKS „Orzeł” Kwaśniów               5 350,00 zł
9) LZS „ Kolbark Błyskawica”               5 350,00 zł
10) UKS „Samuraj” Klucze                   4 300,00 zł
11) Stowarzyszenie „Biała Przemsza”          3 800,00 zł
12) PTTK Koło Klucze                   3 500,00 zł
13) Stowarzyszenie „VAJRA”                3 000,00 zł
14) Stowarzyszenie Pustynna Grupa Terenowa         2 450,00 zł
15) UKS „Małopolanie” Rodaki                1 250,00 zł
16) Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin           1.000,00 zł
17) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek”    1.000,00 zł
18) PTTK Olkusz                              0,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 100.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.


§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;
2) W Biuletynie Informacji Publicznej;
3) Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.