Ilość wyświetleń: 59

Rozstrzygnięcie konkursu


Odsłuchaj

Powrót

8 kwietnia 2016

Wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania kultury.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2016
WÓJTA GMINY KLUCZE
z dnia 7 kwietnia 2016 r.


w sprawie: wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz.239 z późn. zm.).
zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru oferty na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w postaci oferty:

 Stowarzyszenia Forum Oświatowego „Klucze” 20.000,00 zł
Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę :  20.000,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;
2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;
3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.