Ilość wyświetleń: 375

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury


Odsłuchaj

Powrót

29 września 2016

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

ZARZĄDZENIE

NR OR.0050.60.2016
Wójta Gminy Klucze

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

 Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 16 i art. 5 ust 1,ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 239 ) oraz Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Wójt Gminy Klucze
zarządza, co następuje:

§1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu , którego tryb  i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

§3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klucze

Nr OR.0050.60 .2016 z dnia 29.09. 2016 r.


Wójt Gminy Klucze

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

I. Rodzaj zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
organizowanie imprez, wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków publicznych na w/w zadanie w 2016 r. wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
    Dotacja udzielona zostanie na dofinansowanie realizacji zleconego zadania.
    W roku 2015 Gmina Klucze na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 III. Adresaci konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa obejmuje prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

IV. Warunki konkursu:

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ).
        Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać w szczególności:

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4.  Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferta wspólna wskazuje:
 - jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,
- sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

5.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania,
o których mowa w art.16 ust.1 w/w ustawy.

6.  Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu. Projekt umowy określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ).

7.  Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie jest:
złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy posiadanie przez podmiot rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.


9. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy     poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

10. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, zleceniami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników itp.

 V. Termin i warunki realizacji zadania

 Warunkiem przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert jest złożenie (lub przesłanie pocztą) prawidłowo wypełnionego formularza oferty według załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów, 1z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klucze w roku 2016”. w terminie określonym w pkt. 4.
    Wzór formularza oferty określa rozporządzenie MPiPS z dn. 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016r., poz. 1300 ).
    Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl w zakładce NGO.
    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2016 roku o godz. 15:00. Oferty złożone po w/w terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
    Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się przed upływem 31 grudnia 2016 roku.

 VI. Wymagana dokumentacja.


1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Aktualny na dzień złożenia oferty odpis oferenta (lub oferentów w przypadku wspólnego złożenia oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru urzędowego, potwierdzający status prawny oferenta lub oferentów i sposób reprezentacji oraz określający osoby upoważnionego do reprezentacji – w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać "nie dotyczy".

3. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie przeznaczonymi do tego rubrykami formularza oferty.

4. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

5. Załączniki do oferty:

a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

b) Oświadczenie oferenta, że zadanie zgłaszane do konkursu jest przedmiotem działalności statutowej oferenta.

6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

7. Ofertę i dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.


8. W przypadku wystawienia przez ww. osoby pełnomocnictw do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia lub pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.

9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


10. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

11. Złożenie nieprawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty bez wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

VII. Termin i tryb wyboru ofert.

1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klucze.
3. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
5. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje, co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Klucze.

VIII. Kryteria wyboru ofert.
1. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert:

1) ocenia, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia oraz czy oferta została złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,
2) ocenia terminowość złożenia oferty,
3) ocenia prawidłowość wypełnienia i podpisania oferty przez osoby upoważnione,
4) ocenia kompletność załączonej dokumentacji.

 2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:


1) ocenia atrakcyjności oferty dla mieszkańców Gminy Klucze,
2) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania,
5) uwzględnia planowany przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej,
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
8) ocenia staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-10 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 2. pkt 1-8.

IX. Sposób rozstrzygnięcia konkursu.

1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz jej wysokości decyduje Wójt Gminy Klucze w drodze zarządzenia, nie później niż
w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Od zarządzeń Wójta Gminy Klucze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Klucze jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta została wybrana.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze, w Biuletynie Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Urzędu www.gmina-klucze.pl

X. Informacje dodatkowe

Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów  dotyczących zadania konkursowego i wymogów formalnych udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.

 Załączniki:
Oferta – wzór.
Umowa – wzór.

Sprawozdanie – wzór.