Ilość wyświetleń: 64

Wybrano oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


Odsłuchaj

Powrót

23 marca 2017

ZARZĄDZENIE
NR OR.0050.27.2017
Wójta Gminy Klucze
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1916 z późn. zm.) w zw. uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Klucze

 Wójt Gminy Klucze
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego:

    Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze                               5.000,00 zł.
    LKS Unia Jaroszowiec                                                                  6.000,00 zł
    LKS Legion Bydlin                                                                          8.000,00 zł
    ULKS Centuria przy SP w Chechle                                            11.500,00 zł
    Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przemsza Klucze        14.500,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę   45.000,00 zł.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.