Ilość wyświetleń: 65

Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót
gmina

Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPMP.11.02.00-12-0036/19 pn. „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach konkursu w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18.

-       Całkowita wartość projektu wynosi: 2 945 633,84 zł

-       Wartość dofinansowania: 2 199 814,74 zł

w tym:

współfinansowanie z UE: 1 989 554,98 zł

współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:  210 259,76 zł

Celem projektu jest przebudowa budynku "Starej Gminy" wraz z dostosowaniem do funkcji domu dziennej opieki oraz żłobka. Ponadto w ramach projektu zagospodarowany zostanie park przy budynku "Starej Gminy".

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2021 r.


Galeria zdjęć