Ilość wyświetleń: 61

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok


Odsłuchaj

Powrót

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016 r.

Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 6 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w roku 2017 środki w wysokości 814.292,00 zł (z tego z budżetu Gminy Klucze 182.200,00 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 632.092,00 zł).

I. Dnia 07.12.2016 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2017 r. zadania

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2017 roku”.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 80.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).

II. Dnia 07.12.2016 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku”.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” i Stowarzyszenie KGW „Źródełko” w Kolbarku (oferta wspólna Stowarzyszeń). Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 126.000,00 zł ( z tego 100.800,00 zł – z administracji rządowej, oraz 25.200,00 zł – z administracji samorządowej).

III. Dnia 09.12.2016 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2017 roku”. Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”. Wydatkowano kwotę dotacji: 27.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

IV. Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Planowana kwota dotacji: 77.112,00 zł ( z tego 57.528,00 zł – z administracji rządowej, oraz 19.584,00 zł – z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” i Stowarzyszenie KGW „Źródełko” w Kolbarku (oferta wspólna Stowarzyszeń)

V. Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2018 r. zadania

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze”.

Planowana kwota dotacji: 90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”

VI. Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2018 roku”.

Planowana kwota dotacji: 27.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”.

VII. Dnia 07.12.2016r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie zadania

z zakresu pomocy społecznej pn.„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”. Jest to zadanie wieloletnie. Umowa została podpisana od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Na podstawie konkursu ogłoszonego w dniu 07.12.2016 roku i podpisanej Umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku roku, w 2017 roku wydatkowano dotację w wysokości 531.292,00 zł.

VIII. Dnia 23 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 20.000,00 zł. Wpłynęło 6 ofert. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 6.

Przyznano 20.000,00 zł.

Dotacje otrzymali:

1) Stowarzyszenie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „A że by tak na ryby” w kwocie – 6.100,00 zł.

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „Jubileuszowy Festiwal Rajdu Czterech Żywiołów oraz Bieg SOG Ultra z Krakowa do Częstochowy” w kwocie – 5.000,00 zł.

3) PTTK Koło Klucze na zadanie pn. „Przy smartfonie i tablecie tylu wrazeń nie znajdziecie” w kwocie – 3.700,00 zł.

4) Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn.”Otwarci dla Bydlina” w kwocie – 2.000,00 zł.

5) Stowarzyszenie „Jaroszowiec” na zadanie pn. „Capoeira-kontynuacja” w kwocie – 1.700,00 zł.

6) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. ”Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” w kwocie – 1.500,00 zł.

IX. Dnia 23.03.2017 r. Wójt ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”, która otrzymała dofinansowanie na kwotę 20.000,00 zł.

X. W dniu 08.09.2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 10.000,00 zł.

Wpłynęła jedna oferta od Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Chechle, która otrzymała dofinansowanie na kwotę 10.000,00 zł

Na początku roku 2018 organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane.

W ramach współpracy pozafinansowej Organizacjom Pozarządowym, udzielono wsparcie w formie bezpłatnego udostępnienia lokalu na działalność statutową oraz szkolenia. Organizacje, które do tej pory z tego korzystają to: Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, Babiniec, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, PTTK.

Urząd Gminy również udostępnia własne pomieszczenia i transport dla organizacji pozarządowych w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych

                                                                                                                                                                                                                                    Jarosław Rak