Ilość wyświetleń: 55

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

24 kwietnia 2019

Powołanie przedstawiciela Wójta Gminy Klucze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze oraz ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze.

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.44.2019

Wójta Gminy Klucze

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania przedstawiciela Wójta Gminy Klucze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze oraz ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze.

Na podstawie art.41f pkt 1 w związku z art. 41e ust. 3 ustawy z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.688) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt a) Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze jako przedstawiciela Wójta Gminy Klucze Panią Annę Konieczniak.

§ 2.

Ustalam składGminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze w osobach:

Przedstawiciel Rady Gminy Klucze: Iwona Walnik;

Przedstawiciel Wójta Gminy Klucze: Anna Konieczniak;

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Klucze wybrani przez wyżej oznaczone podmioty na podstawie § 3 Regulaminu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Gminy Klucze:

a) Małgorzata Gut – Pasich

b) Ryszard Kamionka

c) Teresa Soczówka

d) Jacek Grzanka

e) Adam Garus

§ 3.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze działa w trybie ustalonym w Uchwale Nr VII/46/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze i na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. organizacji pozarządowych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.