Ilość wyświetleń: 318

Powołanie komisji konkursowej


Odsłuchaj

Powrót

8 lutego 2021


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2021

Wójta Gminy Klucze

z dnia 05.02.2021 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr OR.0050.06.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej w składzie:

Jarosław Rak – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Przewodniczący Komisji;

Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji;

Sylwia Wilk – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji;

Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

§ 2.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.