Ilość wyświetleń: 76

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

11 kwietnia 2022


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2022

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 11.04.2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 15 ust 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku Nr OR.0050.14.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.30.2022 z dnia 16 marzec 2022 roku na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - przewodniczący Komisji.

Joanna Smentek – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

Anna Konieczniak – reprezentant Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”, członek Komisji.

Ryszard Kamionka – reprezentant Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, członek Komisji.

§ 2.

Komisja wykonuje swoje działania w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.14.2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Klucze.