Ilość wyświetleń: 398

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

13 kwietnia 2022


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2022

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 13 kwiecień 2022 r.

w sprawie: wyboru ofert w konkursie na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź.zm).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać wyboru następujących ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1) Stowarzyszenie „Biała Przemsza” 11000,00 zł

2) Stowarzyszenie „OTWARCI” 9000,00 zł

3) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” 2000,00 zł

§ 2.

Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 22.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2) W Biuletynie Informacji Publicznej;

3) Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.