Data publikacji: 2023-01-26

Ilość wyświetleń: 124

Sesja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że

w dniu 01.02.2023r.

 o godz. 16.00

odbędzie się

 SESJA

 Rady Gminy Klucze

                Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś


Proponowany porządek obrad na sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ślubowanie Radnego.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 21.12.2022 i z dnia 28.12.2022.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Gminy Klucze na 2023 r.

- przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Klucze na 2023 r.

- określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych oraz w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teranie Gminy Klucze.

- uchwalenia cennika korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

- zarządzania poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2023 r.

7. Informacja międzysesyjna wójta.

8. Wnioski i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące Rady.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś

Mieszkańcy mogą oglądać obrady Sesji na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce „SAMORZĄD NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY”